Velferdsrett

Våre advokater har lang erfaring med å hjelpe privatpersoner i klagesaker mot Nav. Det kan gjelde saker om sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og krav om tilbakebetaling av utbetalte ytelser.  

Vi bistår også privatpersoner og næringsdrivende i utlendingssaker hvor det søkes om tillatelse til å bo og arbeide i Norge. Vi har omfattende erfaring i klagesaker mot utlendingsforvaltningen, herunder avslag i asylsaker, familiegjenforeningssaker og i utvisningssaker.

Advokater med kompetanse på velferdsrett