Priser og vilkår

Priser og vilkår

For privatpersoner ligger timeprisen i intervallet 1 600 – 2 000 kroner, med tillegg av merverdiavgift (dvs. 2 000 – 2 500 kroner). For næringsdrivende ligger timeprisen i intervallet 2 000 – 2 500 kroner, med tillegg av merverdiavgift. Timeprisen er avhengig av sakens art og kompleksitet.

Salærberegningen vil i utgangspunktet være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Straffesaker, forsvareroppdrag
I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag, når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret. Ved henleggelse av straffesaker kan den tidligere siktede anmode om å få refundert sine advokatutgifter fra det offentlige.

Straffesaker, bistandsadvokatoppdrag
Fornærmede i straffesaker kan ha krav på offentlig oppnevnt bistandsadvokat i forbindelse med rådgivning om forholdet bør anmeldes, bistand under etterforskningen, bistand til å fremme erstatningskrav m.m. mot gjerningsmannen eller bistand under hovedforhandling mot gjerningsmann. Nærmere informasjon om vilkårene for oppnevning av bistandsadvokat fås ved kontakt ved kontoret. 

Fri rettshjelp/fri sakførsel
For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene.

Forsikringsdekning
Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.

Aksept av oppdrag
Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Våre advokater